از دکوراسیون داخلی چه میدانیم؟

وقتی حرف از دکوراسیون داخلی می شود به چه فکر می کنید؟ در اصل دکوراسیون یا نوع چینش وسایل در مکان بسیار مهم است. دکوراسیون یک منزل بسیار مهم است.اتاق نشیمن موقعیت مهمی در خانه دارد.نور مناسب در خانه از اهمیت ویژه ای برخور دار است.آشپز خانه قلب خانه است. وقتی حرف از دکوراسیون داخلی […]