پروژه طراحی ، ساخت و اجرای کابینت ممبران پاسدران

پروژه بازسازی و نوسازی پاسدارن
مهندس هادی زاده
مدیر اجرا
پروژه بازسازی و نوسازی پاسدارن
مهندس وحید
مدیر دکوراسیون داخلی

پروژه

ویدئو اجرای پروژه

پخش ویدیو
دکوراسیون و کابینت پاسداران