پروژه طراحی ، بازسازی و نوسازی و دکوراسیون داخلی آقای اکبری

پروژه طراحی ، بازسازی و نوسازی و دکوراسیون داخلی آقای اکبری
مهندس هادی زاده
مدیر اجرا
پروژه طراحی ، بازسازی و نوسازی و دکوراسیون داخلی آقای اکبری
مهندس وحید
مدیر دکوراسیون داخلی

ویدئو اجرای پروژه

پخش ویدیو
بازسازی کامل و دکوراسیون داخلی منزل آقای مهندس اکبری