پروژه طراحی و ساخت tv box رسالت

پروژه طراحی و ساخت tv box رسالت
مهندس هادی زاده
مدیر اجرا

پروژه

ویدئو اجرای پروژه

پخش ویدیو
اجرای tv box پروژه رسالت