پروژه طراحی ، بازسازی و نوسازی مجتمع ازگل

پروژه طراحی ، بازسازی و نوسازی مجتمع ازگل
مهندس هادی زاده
مدیر اجرا

پروژه

ویدئو اجرای پروژه

پخش ویدیو
اجرای بازسازی و سقف کناف پروژه ازگل